Download New

Спряжение глагола غَقَّ - арабский

X
Проспрягать
Реклама

Active

Past

 • أَنَاغَقَقْتُ
  anaghaqaqtu
 • أَنْتَغَقَقْتَ
  antaghaqaqta
 • أَنْتِغَقَقْتِ
  antighaqaqti
 • هُوَغَقَّ
  huwaghaqqa
 • هِيَغَقَّتْ
  hiyaghaqqat
 • أَنْتُمَاغَقَقْتُمَا
  antumaaghaqaqtumaa
 • هُمَاغَقَّا
  humaaghaqqaa
 • هُمَاغَقَّتَا
  humaaghaqqataa
 • نَحْنُغَقَقْنَا
  naHnughaqaqnaa
 • أَنْتُمْغَقَقْتُمْ
  antumghaqaqtum
 • أَنْتُنَّغَقَقْتُنَّ
  antunnaghaqaqtunna
 • هُمْغَقُّوا
  humghaqquu
 • هُنَّغَقَقْنَ
  hunnaghaqaqna

Present

 • أَنَاأَغِقُّ
  anaʾaghiqqu
 • أَنْتَتَغِقُّ
  antataghiqqu
 • أَنْتِتَغِقِّينَ
  antitaghiqqiina
 • هُوَيَغِقُّ
  huwayaghiqqu
 • هِيَتَغِقُّ
  hiyataghiqqu
 • أَنْتُمَاتَغِقَّانِ
  antumaataghiqqaani
 • هُمَايَغِقَّانِ
  humaayaghiqqaani
 • هُمَاتَغِقَّانِ
  humaataghiqqaani
 • نَحْنُنَغِقُّ
  naHnunaghiqqu
 • أَنْتُمْتَغِقُّونَ
  antumtaghiqquuna
 • أَنْتُنَّتَغْقِقْنَ
  antunnataghqiqna
 • هُمْيَغِقُّونَ
  humyaghiqquuna
 • هُنَّيَغْقِقْنَ
  hunnayaghqiqna

Subjunctive

 • أَنَاأَغِقَّ
  anaʾaghiqqa
 • أَنْتَتَغِقَّ
  antataghiqqa
 • أَنْتِتَغِقِّي
  antitaghiqqii
 • هُوَيَغِقَّ
  huwayaghiqqa
 • هِيَتَغِقَّ
  hiyataghiqqa
 • أَنْتُمَاتَغِقَّا
  antumaataghiqqaa
 • هُمَايَغِقَّا
  humaayaghiqqaa
 • هُمَاتَغِقَّا
  humaataghiqqaa
 • نَحْنُنَغِقَّ
  naHnunaghiqqa
 • أَنْتُمْتَغِقُّوا
  antumtaghiqquu
 • أَنْتُنَّتَغْقِقْنَ
  antunnataghqiqna
 • هُمْيَغِقُّوا
  humyaghiqquu
 • هُنَّيَغْقِقْنَ
  hunnayaghqiqna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَغِقَّ/أَغِقِّ/أَغْقِقْ
  anaʾaghiqqa/ʾaghiqqi/ʾaghqiq
 • أَنْتَتَغِقَّ/تَغِقِّ/تَغْقِقْ
  antataghiqqa/taghiqqi/taghqiq
 • أَنْتِتَغِقِّي
  antitaghiqqii
 • هُوَيَغِقَّ/يَغِقِّ/يَغْقِقْ
  huwayaghiqqa/yaghiqqi/yaghqiq
 • هِيَتَغِقَّ/تَغِقِّ/تَغْقِقْ
  hiyataghiqqa/taghiqqi/taghqiq
 • أَنْتُمَاتَغِقَّا
  antumaataghiqqaa
 • هُمَايَغِقَّا
  humaayaghiqqaa
 • هُمَاتَغِقَّا
  humaataghiqqaa
 • نَحْنُنَغِقَّ/نَغِقِّ/نَغْقِقْ
  naHnunaghiqqa/naghiqqi/naghqiq
 • أَنْتُمْتَغِقُّوا
  antumtaghiqquu
 • أَنْتُنَّتَغْقِقْنَ
  antunnataghqiqna
 • هُمْيَغِقُّوا
  humyaghiqquu
 • هُنَّيَغْقِقْنَ
  hunnayaghqiqna

Past

 • أَنَاغُقِقْتُ
  anaghuqiqtu
 • أَنْتَغُقِقْتَ
  antaghuqiqta
 • أَنْتِغُقِقْتِ
  antighuqiqti
 • هُوَغُقَّ
  huwaghuqqa
 • هِيَغُقَّتْ
  hiyaghuqqat
 • أَنْتُمَاغُقِقْتُمَا
  antumaaghuqiqtumaa
 • هُمَاغُقَّا
  humaaghuqqaa
 • هُمَاغُقَّتَا
  humaaghuqqataa
 • نَحْنُغُقِقْنَا
  naHnughuqiqnaa
 • أَنْتُمْغُقِقْتُمْ
  antumghuqiqtum
 • أَنْتُنَّغُقِقْتُنَّ
  antunnaghuqiqtunna
 • هُمْغُقُّوا
  humghuqquu
 • هُنَّغُقِقْنَ
  hunnaghuqiqna

Present

 • أَنَاأُغَقُّ
  anaʾughaqqu
 • أَنْتَتُغَقُّ
  antatughaqqu
 • أَنْتِتُغَقِّينَ
  antitughaqqiina
 • هُوَيُغَقُّ
  huwayughaqqu
 • هِيَتُغَقُّ
  hiyatughaqqu
 • أَنْتُمَاتُغَقَّانِ
  antumaatughaqqaani
 • هُمَايُغَقَّانِ
  humaayughaqqaani
 • هُمَاتُغَقَّانِ
  humaatughaqqaani
 • نَحْنُنُغَقُّ
  naHnunughaqqu
 • أَنْتُمْتُغَقُّونَ
  antumtughaqquuna
 • أَنْتُنَّتُغْقَقْنَ
  antunnatughqaqna
 • هُمْيُغَقُّونَ
  humyughaqquuna
 • هُنَّيُغْقَقْنَ
  hunnayughqaqna

Subjunctive

 • أَنَاأُغَقَّ
  anaʾughaqqa
 • أَنْتَتُغَقَّ
  antatughaqqa
 • أَنْتِتُغَقِّي
  antitughaqqii
 • هُوَيُغَقَّ
  huwayughaqqa
 • هِيَتُغَقَّ
  hiyatughaqqa
 • أَنْتُمَاتُغَقَّا
  antumaatughaqqaa
 • هُمَايُغَقَّا
  humaayughaqqaa
 • هُمَاتُغَقَّا
  humaatughaqqaa
 • نَحْنُنُغَقَّ
  naHnunughaqqa
 • أَنْتُمْتُغَقُّوا
  antumtughaqquu
 • أَنْتُنَّتُغْقَقْنَ
  antunnatughqaqna
 • هُمْيُغَقُّوا
  humyughaqquu
 • هُنَّيُغْقَقْنَ
  hunnayughqaqna

Jussive

 • أَنَاأُغَقَّ/أُغَقِّ/أُغْقَقْ
  anaʾughaqqa/ʾughaqqi/ʾughqaq
 • أَنْتَتُغَقَّ/تُغَقِّ/تُغْقَقْ
  antatughaqqa/tughaqqi/tughqaq
 • أَنْتِتُغَقِّي
  antitughaqqii
 • هُوَيُغَقَّ/يُغَقِّ/يُغْقَقْ
  huwayughaqqa/yughaqqi/yughqaq
 • هِيَتُغَقَّ/تُغَقِّ/تُغْقَقْ
  hiyatughaqqa/tughaqqi/tughqaq
 • أَنْتُمَاتُغَقَّا
  antumaatughaqqaa
 • هُمَايُغَقَّا
  humaayughaqqaa
 • هُمَاتُغَقَّا
  humaatughaqqaa
 • نَحْنُنُغَقَّ/نُغَقِّ/نُغْقَقْ
  naHnunughaqqa/nughaqqi/nughqaq
 • أَنْتُمْتُغَقُّوا
  antumtughaqquu
 • أَنْتُنَّتُغْقَقْنَ
  antunnatughqaqna
 • هُمْيُغَقُّوا
  humyughaqquu
 • هُنَّيُغْقَقْنَ
  hunnayughqaqna

Imperative

 • أَنْتَغِقَّ/غِقِّ/اِغْقِقْ
  antaghiqqa/ghiqqi/ighqiq
 • أَنْتِغِقِّي
  antighiqqii
 • أَنْتُمَاغِقَّا
  antumaaghiqqaa
 • أَنْتُمْغِقُّوا
  antumghiqquu
 • أَنْتُنَّاِغْقِقْنَ
  antunnaighqiqna

Participles

Active

 • غَاقّ
  ghaaqq

Passive

 • مَغْقُوق
  maghquuq

Verbal noun

  Реклама
  Спряжение глагола "غَقَّ" во всех временах, наклонениях и лицах.
  Поиск определения и перевода в контексте глагола "غَقَّ" с примерами его использования в реальном общении.
  Реклама